Просторна опременост на ФИНКИ

Простории за држење на настава на ТМФ
 • 117 – на приземје, ходник десно од главниот влез, последна врата од лево (просторијата каде се вршеше запишувањето на ФИНКИ)
 • 114, 115, 116 – на приземје, ходник десно од главниот влез, простории од десна страна
 • 201, 203 – први спрат, десно од скалите, па повторно десно
 • 2XX – први спрат, лево од скалите, па повторно лево
 • 315 – втори спрат, лево од скалите, па повторно лево
 • 301, 302 – втори кат, десно од скалите, па повторно десно
Бараки - простории на западната страна на кампусот.
 • Барака 1
 • Барака 2.1
 • Барака 2.2
 • Барака 3.1
 • Барака 3.2
Простории за држење настава во зградата на МФ и ФЕИТ
 • 123(Ф) - прв спрат, десно од скалите
 • 112(Ф) - прв спрат, десно од скалите
 • 223(М) - втор спрат, лево од скалите
 • 225(М) - втор спрат, десно од скалите
Компјутерски училници
 • Л200 а/в - на прв кат, училница што пишува ФИЗИКА - 40 работни места
 • Лабораторија PolarCape - на прв кат, до скалите
 • Л215 - на прв кат, лево од скалите, втората училница. - 40 работни места
 • Л3 - под Деканат на ТМФ, по скалите кои водат до бифето на ТМФ на десниот крај на ходникот - 20 работни места
 • Л26 - десно од бифето на ТМФ, до крајот на левата страна на ходникот - 20 работни места
: